MR op basisschool de Firtel

De MR van BS De Firtel ambieert volledige transparantie en open communicatie met ouders en personeelsleden. De MR van BS De Firtel wil openheid naleven over de onderwerpen die binnen de MR worden besproken en vergadert ongeveer acht keer per schooljaar.
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders en personeel kunnen als toehoorders aanwezig zijn bij de vergadering. Bij agendapunten die vertrouwelijk zijn of in het geval er personen besproken worden, zijn de vergaderingen niet openbaar.

De data van de MR-vergaderingen worden opgenomen in de jaarkalender van de school, vermeld in de nieuwsbrief en op de website. De verslagen van de vergaderingen kunt u vinden op het Ouderportaal (boekenkast). Zij geven inzicht in de onderwerpen die zoal aan bod komen.

Tenslotte is de MR bij zijn werkzaamheden in belangrijke mate afhankelijk van de inbreng van ouders en personeelsleden. Deze worden dan ook van harte uitgenodigd om hun mening te geven over onderwerpen die in de MR aan de orde komen of zaken die binnen BS De Firtel spelen aan te kaarten of daarover suggesties te doen. Dat kan door een van de leden van de MR aan te spreken of door een mail te sturen naar: mr.firtel@meerderweert.nl 
 
Zoeken